Zrób zdjęcie
i wygraj konsolę
Xbox One X!

PREMIERA JUŻ 20 LISTOPADA 2018
NA XBOX ONE, PLAYSTATION® 4 ORAZ PCPostanowienia ogólne


1. Konkurs organizowany jest przez GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości), zwanej dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na zlecenie firmy Electronic Arts Polska Sp. z o. o., ul. Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa (zwanej dalej: „Zleceniodawcą”).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły konkursu


5. Konkurs rozpoczyna się 14.11.2018 roku. Okres zgłaszania Prac Konkursowych trwa do 02.12.2018 roku włącznie. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia okresu zgłaszania Prac Konkursowych.
6. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego: „Zrób zdjęcie w klimacie Battlefield V”.
7. Praca Konkursowa winna spełniać następujące warunki:
a) fotografia powinna nawiązywać tematycznie do gry Battlefield V,
b) na fotografii należy zamieścić swój nick z GRY-Online w widocznym miejscu na kartce papieru,
c) zdjęcie powinno zostać dostarczone w formie elektronicznej w załączniku wiadomości mailowej przesłanej na adres: konkurs@gry-online.pl. Sam plik nie powinien przekraczać 5 MB.
8. W przypadku niespełnienia wymagań technicznych przedstawionych w punkcie 7., zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.
9. Uczestnik zachowuje prawo do publikowania pracy konkursowej we własnych mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Pinterest itd. oraz blogach.
10. Fotografie konkursowe zostaną umieszczone w galerii na stronie internetowej: bfv.gry-online.pl
11. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej: bfv.gry-online.pl, stworzonej przez Organizatora.

Zgłoszenie


12. Zgłoszenie mailowe musi zawierać:
a) tytuł maila „Konkurs Battlefield V”,
b) nazwę użytkownika w serwisie GRY-Online;
c) w przypadku przesłania zdjęcia swojej sylwetki formułę: „Wyrażam zgodę na udostępnianie, przetwarzanie oraz opublikowanie mojego wizerunku na stronie konkursowej organizatora: bfv.gry-online.pl w celu stworzenia galerii konkursowej”,
d) przesłaną w załączniku fotografię, stanowiącą odpowiedź na zadanie konkursowe, która jest zgodna z wymaganiami regulaminu.

Warunki udziału w konkursie


13. Każdy użytkownik może zgłosić tylko jedną pracę.
14. Aby dane zgłoszenie zostało zakwalifikowane do udziału w Konkursie i podlegało ocenie, musi być przekazane w terminie wskazanym w pkt. 5, zgodnie z wytycznymi postawionymi w pkt. 7, a ponadto:
a) nie może naruszać dobrych obyczajów przyjętych w społecznościach internetowych,
b) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich; tyczy się to także praw autorskich do oficjalnych materiałów Zleceniodawcy,
c) nie może nawiązywać do alkoholu, narkotyków lub intymnych części ciała, a ponadto przekleństw i słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Niedopuszczalne jest także umieszczanie tych słów w wersji ocenzurowanej.
15. Z chwilą zakwalifikowania zgłoszenia, staje się ono Pracą Konkursową, a użytkownik staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), a ponadto oświadcza, że:
a) jest autorem zgłoszonej Pracy Konkursowej i posiada do niej wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie,
b) oświadcza, że Praca Konkursowa jest zgodna z niniejszym Regulaminem, nie narusza praw osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich,
c) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu,
d) udziela nieodpłatnej niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zezwala na wykorzystanie Pracy Konkursowej w części lub w całości, na wszelkich polach eksploatacji.
16. W momencie wysłania zgłoszenia, Zgłaszający jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie pracy w całości lub fragmentach przez Organizatora. Ponadto Zgłaszający wyraża zgodę na upublicznienie swego wizerunku oraz swojej ksywki z GRY-OnLine.pl przez Organizatora na stronie internetowej bfv.gry-online.pl, w celu stworzenia galerii konkursowej.
17. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
18. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie i z odbiorem Nagrody.
19. Do udziału w Konkursie niezbędna jest rejestracja na stronach internetowych Organizatora oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”). Darmowy profil w serwisie GRY-OnLine.pl można założyć na stronie https://www.gry-online.pl/rejestracja.asp.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a) osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu,
b) osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Przeniesienie praw autorskich


21. Z chwilą przedstawienia zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Zleceniodawcy nieograniczonej w czasie i terytorialnie niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, obejmującej w najpełniejszym dopuszczalnym prawem zakresie, wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów w tym serwisów społecznościowych – odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych m.in. w formacie downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL lub jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
f) publiczne wykonywanie,
g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów stacjonarnych lub przenośnych, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 lub MP4, iPod, iPhone, itp.),
h) wystawianie, wyświetlanie, użyczenie, najem, dzierżawa,
i) nadawanie drogą emisji telewizyjnej w sposób przewodowy lub bezprzewodowy (w technologii analogowej lub cyfrowej, w sposób kodowany lub niekodowany), w szczególności przez stację naziemną, za pomocą satelity (w tym za pośrednictwem platform cyfrowych) oraz w sposób przewodowy (za pomocą sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, itp.) oraz w sposób umożliwiający odbiór za pomocą telefonów komórkowych,
j) reemitowanie analogowe lub cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technice), m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.,
k) rozprowadzanie i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w szczególności z wykorzystaniem technologii ADSL, DSL, xDSL, Ethernet,
l) wykorzystywanie w celach marketingu, promocji i reklamy.
22. Uczestnik zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych do zdjęcia, o których mowa w art. 16 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Nagroda


23. Nagrodami w konkursie są:
a) zwycięzca konkursu: zestaw składający się z konsoli Xbox One X, myszy Logitech model G502 Hero, kubka termicznego Battlefield V oraz T-shirtu Battlefield V, stanowiący nagrodę główną,
b) 4 wyróżnione osoby: zestaw składający się z myszy Logitech model G502 Hero, kubka termicznego Battlefield V oraz T-shirtu Battlefield V.
24. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę innego rodzaju.
25. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

Tryb wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagród


26. Sponsorami Nagród są Organizator oraz Zleceniodawca.
27. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora i Zleceniodawcę, spośród wszystkich zgłoszonych prac, spełniających warunki podane w konkursie.
28. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o zwycięstwie przez Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail. W wiadomości zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie poprawności danych podanych w sekcji "moje gry-online.pl". W wiadomości znajdzie się także treść zgody na przetwarzanie danych osobowych.
29. Finaliści powinni w ciągu 48 godzin odpowiedzieć na maila organizatorów. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku przez użytkownika, Organizator ma prawo wyłonić innego zwycięzcę.
30. W przypadku wygranej warunkiem otrzymania Nagrody jest:
a) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”),
b) poprawne wypełnienie danych adresowych w sekcji „moje gry-online.pl” (przycisk „uaktualnij/zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”),
c) Dostarczenie do organizatorów podpisanej zgody dotyczącej danych osobowych (drogą mailową)
31. W przypadku naruszenia regulaminu, jury wskazane przez Organizatora w terminie do 2 dni od wykrycia naruszenia, wybierze nowego zwycięzcę.

Postanowienia końcowe


32. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu, których obiektywnie i przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej.
33. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności GRY-Online można znaleźć na stronie: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=12 w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.
34. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:
a) UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa (imię, nazwisko, adres zwycięzców w celach dostarczenia nagrody);
b) Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45 a 30-633 Kraków (imię, nazwisko zwycięzców w celach księgowych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.
35. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy na adres Organizatora (podany w pkt. 1 Regulaminu) lub na adres konkurs@gry-online.pl wraz z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs BFV”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
36. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S.A., Electronic Arts Polska sp. z o. o, lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
37. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
38. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem pierwszym powyżej zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.gry-online.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.
39. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 37. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konkursu.
40. Przystępując do udziału w Konkursie, użytkownik potwierdza, że akceptuje jego zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
41. Decyzje organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.